افراد آنلاین: 25 نفر
حاضرین آقا: 7 نفر
حاضرین خانم: 13 نفر
اعضاء حاضر: 24 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 15 نفر
تعداد شکلک ها: 717 عدد